A Nju Nwon Ko Se Wi Lejo, T'Oluwa L'ase…
O Wun 'Rawo K'ose Bi Osupa; Olorun Oba     
Ni 'O Fun Se…                                                  

 

OrishawaThe Gallery
Privacy | Blog

Copyright 2009 orishawa.com - All Rights Reserved